Privacy

Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden van gebruik
HAPPYRAINYDAYS verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer, (v) het doen van gerichte marketingacties, (vi) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (vii) het uitvoeren van analyses en (viii) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan HappyRainyDays samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan HappyRainyDays persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen HappyRainyDays, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten van HappyRainyDays.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en HappyRainyDays bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail, push bericht, SMS, of social media kanalen ontvangen. Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële e-mails, door telefonisch contact met HappyRainyDays (5 dagen per week van 09.00-17.00 uur via 06-51786404, door een email te sturen naar HappyRainyDays, Afdeling Klantenservice,  info@happyrainydays.nl

Door de algemene voorwaarden van HappyRainyDays te accepteren stemt u tevens in met de mogelijkheid dat (i) HappyRainyDays uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en (ii) HappyRainyDays informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan BKR. HappyRainyDays gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar https://happyrainydays.com/nl/customer/account/login/

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met HappyRainyDays